فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

شاخص های انتخاب مربیان برای باشگاه ها در اختیار مدیران قرار گرفت
رییس کمیته توسعه و پیشرفت:

شاخص های انتخاب مربیان برای باشگاه ها در اختیار مدیران قرار گرفت

رییس کمیته توسعه و پیشرفت فدراسیون فوتبال گفت: تحقیق مرتبط به عمر مربیگری در فوتبال باشگاهی کشور می‌تواند آسیب شناسی بزرگی برای ایجاد دیدگاه جدید در حوزه مدیریت فوتبال باشگاهی کشور شود. 
1