فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

RSS تازه های سایت:
صفحه نخست:
https://the-ffiri.com/fa/rss/1
تیم های ملی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/3
هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/119
هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/118
هیئت فوتبال استان اردبیل:
https://the-ffiri.com/fa/rss/94
هیئت فوتبال استان اصفهان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/89
هیئت فوتبال استان البرز:
https://the-ffiri.com/fa/rss/93
هیئت فوتبال استان ایلام:
https://the-ffiri.com/fa/rss/100
هیئت فوتبال استان بوشهر:
https://the-ffiri.com/fa/rss/95
هیئت فوتبال استان تهران:
https://the-ffiri.com/fa/rss/112
هیئت فوتبال استان چهار محال بختیاری:
https://the-ffiri.com/fa/rss/91
هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/117
هیئت فوتبال استان خراسان رضوی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/116
هیئت فوتبال استان خراسان شمالی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/115
هیئت فوتبال استان خوزستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/102
هیئت فوتبال استان زنجان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/114
هیئت فوتبال استان سمنان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/110
هیئت فوتبال استان سیستان و بلوچستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/111
هیئت فوتبال استان فارس:
https://the-ffiri.com/fa/rss/92
هیئت فوتبال استان قزوین:
https://the-ffiri.com/fa/rss/108
هیئت فوتبال استان قم:
https://the-ffiri.com/fa/rss/109
هیئت فوتبال استان کردستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/104
هیئت فوتبال استان کرمان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/90
هیئت فوتبال استان کرمانشاه:
https://the-ffiri.com/fa/rss/101
هیئت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد:
https://the-ffiri.com/fa/rss/103
هیئت فوتبال استان گلستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/97
هیئت فوتبال استان گیلان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/96
هیئت فوتبال استان لرستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/105
هیئت فوتبال استان مازندران:
https://the-ffiri.com/fa/rss/107
هیئت فوتبال استان مرکزی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/106
هیئت فوتبال استان هرمزگان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/99
هیئت فوتبال استان همدان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/98
هیئت فوتبال استان یزد:
https://the-ffiri.com/fa/rss/113
استودیو فوتبال:
https://the-ffiri.com/fa/rss/121
جام ملت های آسیا 2023:
https://the-ffiri.com/fa/rss/122
RSS پربیننده ترین عناوین:
هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/119/mostvisited
هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/118/mostvisited
هیئت فوتبال استان اردبیل:
https://the-ffiri.com/fa/rss/94/mostvisited
هیئت فوتبال استان اصفهان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/89/mostvisited
هیئت فوتبال استان البرز:
https://the-ffiri.com/fa/rss/93/mostvisited
هیئت فوتبال استان ایلام:
https://the-ffiri.com/fa/rss/100/mostvisited
هیئت فوتبال استان بوشهر:
https://the-ffiri.com/fa/rss/95/mostvisited
هیئت فوتبال استان تهران:
https://the-ffiri.com/fa/rss/112/mostvisited
هیئت فوتبال استان چهار محال بختیاری:
https://the-ffiri.com/fa/rss/91/mostvisited
هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/117/mostvisited
هیئت فوتبال استان خراسان رضوی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/116/mostvisited
هیئت فوتبال استان خراسان شمالی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/115/mostvisited
هیئت فوتبال استان خوزستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/102/mostvisited
هیئت فوتبال استان زنجان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/114/mostvisited
هیئت فوتبال استان سمنان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/110/mostvisited
هیئت فوتبال استان سیستان و بلوچستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/111/mostvisited
هیئت فوتبال استان فارس:
https://the-ffiri.com/fa/rss/92/mostvisited
هیئت فوتبال استان قزوین:
https://the-ffiri.com/fa/rss/108/mostvisited
هیئت فوتبال استان قم:
https://the-ffiri.com/fa/rss/109/mostvisited
هیئت فوتبال استان کردستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/104/mostvisited
هیئت فوتبال استان کرمان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/90/mostvisited
هیئت فوتبال استان کرمانشاه:
https://the-ffiri.com/fa/rss/101/mostvisited
هیئت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد:
https://the-ffiri.com/fa/rss/103/mostvisited
هیئت فوتبال استان گلستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/97/mostvisited
هیئت فوتبال استان گیلان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/96/mostvisited
هیئت فوتبال استان لرستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/105/mostvisited
هیئت فوتبال استان مازندران:
https://the-ffiri.com/fa/rss/107/mostvisited
هیئت فوتبال استان مرکزی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/106/mostvisited
هیئت فوتبال استان هرمزگان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/99/mostvisited
هیئت فوتبال استان همدان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/98/mostvisited
هیئت فوتبال استان یزد:
https://the-ffiri.com/fa/rss/113/mostvisited
استودیو فوتبال:
https://the-ffiri.com/fa/rss/121/mostvisited
جام ملت های آسیا 2023:
https://the-ffiri.com/fa/rss/122/mostvisited
RSS پربحث ترین عناوین:
هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/119/mostcommented
هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/118/mostcommented
هیئت فوتبال استان اردبیل:
https://the-ffiri.com/fa/rss/94/mostcommented
هیئت فوتبال استان اصفهان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/89/mostcommented
هیئت فوتبال استان البرز:
https://the-ffiri.com/fa/rss/93/mostcommented
هیئت فوتبال استان ایلام:
https://the-ffiri.com/fa/rss/100/mostcommented
هیئت فوتبال استان بوشهر:
https://the-ffiri.com/fa/rss/95/mostcommented
هیئت فوتبال استان تهران:
https://the-ffiri.com/fa/rss/112/mostcommented
هیئت فوتبال استان چهار محال بختیاری:
https://the-ffiri.com/fa/rss/91/mostcommented
هیئت فوتبال استان خراسان جنوبی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/117/mostcommented
هیئت فوتبال استان خراسان رضوی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/116/mostcommented
هیئت فوتبال استان خراسان شمالی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/115/mostcommented
هیئت فوتبال استان خوزستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/102/mostcommented
هیئت فوتبال استان زنجان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/114/mostcommented
هیئت فوتبال استان سمنان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/110/mostcommented
هیئت فوتبال استان سیستان و بلوچستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/111/mostcommented
هیئت فوتبال استان فارس:
https://the-ffiri.com/fa/rss/92/mostcommented
هیئت فوتبال استان قزوین:
https://the-ffiri.com/fa/rss/108/mostcommented
هیئت فوتبال استان قم:
https://the-ffiri.com/fa/rss/109/mostcommented
هیئت فوتبال استان کردستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/104/mostcommented
هیئت فوتبال استان کرمان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/90/mostcommented
هیئت فوتبال استان کرمانشاه:
https://the-ffiri.com/fa/rss/101/mostcommented
هیئت فوتبال استان کهگیلویه و بویراحمد:
https://the-ffiri.com/fa/rss/103/mostcommented
هیئت فوتبال استان گلستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/97/mostcommented
هیئت فوتبال استان گیلان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/96/mostcommented
هیئت فوتبال استان لرستان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/105/mostcommented
هیئت فوتبال استان مازندران:
https://the-ffiri.com/fa/rss/107/mostcommented
هیئت فوتبال استان مرکزی:
https://the-ffiri.com/fa/rss/106/mostcommented
هیئت فوتبال استان هرمزگان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/99/mostcommented
هیئت فوتبال استان همدان:
https://the-ffiri.com/fa/rss/98/mostcommented
هیئت فوتبال استان یزد:
https://the-ffiri.com/fa/rss/113/mostcommented
استودیو فوتبال:
https://the-ffiri.com/fa/rss/121/mostcommented
جام ملت های آسیا 2023:
https://the-ffiri.com/fa/rss/122/mostcommented
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا