فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال

کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال

کمیته فنی و توسعه یکی از کمیته های دائمی فدراسیون فوتبال به شمار می رود که جنبه های فنی، نظارتی و تحقیقاتی در ارتباط با رشد و توسعه کمی و کیفی رشته های تحت پوشش فدراسیون فوتبال همچنین شاخص های گزینش و ارزیابی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم های ملی را به هیات رئیسه فدراسیون پیشنهاد می نماید.
تفکرات جعبه سیاهی فوتبال فرانسه
یادداشت مرتضی محصص،رییس کمیته فنی و توسعه فدراسیون

تفکرات جعبه سیاهی فوتبال فرانسه

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال درباره فلسفه فوتبال فرانسه در نحوه انتخاب دشان و تفکرات جعبه سیاهی فوتبال فرانسه توضیحاتی ارائه کرده است.
1