فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته تدوین و تطبیق مقررات

کمیته تدوین و تطبیق مقررات

این کمیته مسئولیت تدوین مقررات و انطباق آن با مقررات ملی و بین المللی را بر عهده دارد.
1