فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که مسئولیت تعیین آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگی و بازی جوانمردانه همچنین نظارت بر نحوه اجرای این آئین نامه ها، دستورالعمل های مصوب و تصمیم گیری در خصوص موارد عدم رعایت اصول اخلاقی ، فرهنگی و بازی جوانمردانه را بر عهده دارد.
رای کمیته اخلاق

رای کمیته اخلاق

کمیته اخلاق رای خود را در خصوص رفع ممنوعیت امین رجب پور نیکفام صادر کرد.
1