فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال

کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال

کمیته فوتبال ساحلی مسئولیت رشد و ارتقای فوتبال ساحلی شامل بر سازماندهی تیم های ملی ، برگزاری رقابت های باشگاهی همچنین فعالیت در حوزه آموزش و توسعه فوتبال ساحلی را بر عهده دارد.
1