فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته بانوان فدراسیون فوتبال

کمیته بانوان فدراسیون فوتبال

کمیته بانوان فدراسیون فوتبال مسئولیت برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان، همچنین توسعه و ارتقای این ورزش را بین بانوان بر عهده دارد. این کمیته از یک رئیس، یک معاون و اعضا تشکیل شده است که سرپرستی آن بر عهده مریم منظمی می باشد.
منظمی: همه در شوک هستیم
عزیمت سرپرست نایب رییسی فدراسیون فوتبال به بم

منظمی: همه در شوک هستیم

سرپرست نایب رییسی فوتبال بانوان در خصوص اتفاق ناگواری که برای سه بازیکن تیم ملی فوتبال رخ داد، توضیحاتی را ارائه کرد.
1