فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید: ۵۱۶
کد خبر: ۱۷۶۵۶
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷
کمیته استیناف آرای خود را درخصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت آقای جواد عباسی  نسبت به رأی شماره 3264 مورخ 1402/6/12کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 5/400/000/000ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1400/6/4 به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای مهدی تقی زاده بوکالت از آقای یوسف بهزادی کلاش  به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرخودرو نسبت به رأی شماره 3188 مورخ 1401/12/14 کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد دعوی آقای یوسف بهزادی کلاش به خواسته مطالبه وجه بطرفیت تجدیدنظرخوانده به لحاظ آنکه وکیل مشارالیه دارای اختیار مراجعه به فدراسیون فوتبال ، کمیته وضعیت بازیکنان و ارکان قضایی را ندارد و فاقد سمت می باشد صادر شده است . ملاحظه می شود بند 2 ماده 6 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص الزام وکلاء یا نمایندگان ، اشخاص حقیقی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی منصرف از ذکر و تصریح حدود اختیارات است چه آنکه هرچند وکلای دادگستری به لحاظ داشتن پروانه وکالت ملزم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیستند اما بدان معنا نیست که در اختیارات تفویض شده تصریح به مشخصات و اصحاب دعوی و مراجعه به فدراسیون و کمیته ها و ارکان قضایی نشود و کمیته وضعیت بازیکنان برگرفته از بند 1 ماده 1 اساسنامه فدراسیون مرجع شبه قضایی تلقی  نمی شود لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبر خرم آباد به طرفیت آقای محمد علی صفیا  نسبت به رأی شماره 3272 مورخ 1401/12/6کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4/350/000/000ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1400/6/10به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای سعید محمدی فر نسبت به رأی شماره 3571 مورخ 1402/5/25کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 3/280/250/000ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1400/7/26 به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای امیرحسین حسین زاده نسبت به رأی شماره 3309 مورخ 1401/12/21 کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ1/335/717/600 ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1397/8/1 به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ویستا توربین به طرفیت آقای علیرضا ملکی  نسبت به رأی شماره 3227 مورخ 1401/12/10 کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت609/00/000ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1400/8/5 به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای طاها شریعتی خامنه  نسبت به رأی شماره 3139 مورخ 1401/11/8 کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/725/000/000 ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1397/6/25 به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا به طرفیت آقای رضا خورسندی  نسبت به رأی شماره 3563 مورخ 1402/5/23کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 450/000/000ریال بابت دستمزد قرارداد مورخ 1401/11/8به علاوه هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ملاحظه می شود لایحه اعتراضیه تجدیدنظر مستند به دلیل و جهات متقن نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

قاب خاطرات
گزارش تصویری
ویدئوها
آخرین اخبار

گیتی پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال جوانان شد

تصاویری از آخرین تمرین تیم های نساجی ایران و الهلال عربستان پیش از دیدار فردا

تصاویری از نشست خبری پیش از بازی تیم های نساجی ایران و الهلال عربستان

برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال زیر14 سال

اطلاعیه

سعید عزت‌اللهی؛ تمام عمر ملی‌پوش!

تصاویری از نشست هماهنگی بازی نساجی ایران و الهلال عربستان

تغییر زمان مسابقه مقاومت گلساپوش یزد-حیات داوود گناوه

تغییر زمان دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتسال

اعلام اسامی داوران لیگ برتر ساحلی

پربازدیدترین ها

اعلام اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست هیات فوتبال استان تهران

قضاوت تیم داوری ایران در لیگ قهرمانان آسیا

اعلام اسامی داوران لیگ دسته اول

اطلاعیه

حضور داوران ایرانی در دوره آکادمی آسیا

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه دوره دانش افزایی داوران لیگ برتر فوتسال بانوان

تصاویری از دیدار تیم های ملی امید ایران و تایلند

اطلاعیه مهم فدراسیون

اعلام آرای کمیته وضعیت

صعود تیم ملی امید ایران به مرحله یک چهارم نهایی